Hereket suratlary

Duşuşyk baýramynda, Orta güýz festiwalynda kompaniýamyzyň işgärleri ýygnanyp, şatlykly oturylyşyk etdiler.Bizi ýakynlaşdyrýan her dürli gyzykly oýunlary bilelikde oýnaýarys.Şol bir wagtyň özünde, her kim bize başga bir sowgat aldy, bu bolsa bizi ýakymly we geň galdyrdy..Atdan çykmajak pursatda, durmuşda hakykatdanam möhüm zatlaryň köpüsiniň töweregindedigini duýýarys.Orta güýz festiwalyny kärdeşlerimiz bilen bellemek gaty üýtgeşik we ajaýyp zat.

Hereket suratlary (4)
Hereket suratlary (5)
Hereket suratlary (3)
Hereket suratlary (7)
Hereket suratlary (9)
Hereket suratlary (10)

Kompaniýanyň howpsuzlygyny we işgärleriň saglygyny üpjün etmek üçin HID Balykçylyk ýeňil önümçilik bölümi ýangyn türgenleşigini gurady.Bu çärede işgärler ýangyn adatdan daşary ýagdaýlara nähili çemeleşmelidigini çuňňur düşünmekleri üçin bize ýangyn bilimleri we amaly türgenleşikler bilen üpjün etmek üçin ýangyn bölüminiň hünärmen tälimçileri çagyryldy.Işgärler bu işiň netijesinde adatdan daşary ýagdaýlary bejermek, ýangyndan gaçmak ýoly we ýangyn söndürmek usulyna doly düşündiler, adatdan daşary ýagdaýlara garşy göreşmek ukybyny we kompaniýanyň howpsuzlygyny güýçlendirmek üçin öz-özüňi halas etmek we öz-özüňi halas etmek habardarlygyny ýokarlandyrdylar. ätiýaçlyk çäreleri we işgärleriň ömrüniň we emläginiň howpsuzlygy.Şeýle hem işgärleriň ýangyn howpsuzlygy habardarlygyny ýokarlandyrýar.

Hereket suratlary (11)
Hereket suratlary (13)
Hereket suratlary (16)

Bu kyn ýylda hyzmatdaşlarymyzyň hemmesi COVID-19-yň kynçylyklaryny ýeňip geçmek we has gowy öndürijilik gazanmak üçin bilelikde işlediler.Pursatdan peýdalanyp, ähli işgärlerimize eden tagallalary üçin tüýs ýürekden sag bolsun aýdýarys.COVID-19 pandemiýasy sebäpli ýüze çykan ykdysady basyşlara we üpjünçilik zynjyryna garamazdan, kompaniýanyň satuwy ýylyň dowamynda 50 göterim ýokarlandy.Bu, her bir işgäriň çeken zähmeti we tagallasy bilen däl-de, eýsem kompaniýanyň ygrarlylygy we toparlaýyn işe bolan ynamy sebäpli uly üstünlik.Bularyň hemmesiniň tutanýerliligimizden, zähmetimizden we müşderilerimiz bilen hyzmatdaşlygyň çuňňur esaslaryndan gelip çykýandygyny bilýäris.Geljekde, has köp işlemegi dowam etdireris, has gowy öndürijilik we has gowy önümçilik gurşawyny döretmäge dowam edeliň, geliň has köp kynçylyklary bilelikde çözeliň, has gowy geljegi döredeliň!

işjeň (6)
işjeň (5)
işjeň (4)
işjeň (3)
işjeň (2)
işjeň (1)