Dünýäde balyk tutýan ýeňil önümçilik kärhanalarynyň öňünde LED balykçylyk ýeňil senagatynyň standartlaryny ýygnaýarlar

Gadyrly balyk tutýan yşyk öndürijiler we balykçylar,

Guangdong yşyklandyryş jemgyýetiniň howandarlygynda Fujian Jinhong Optoelectronic Technology Co., Ltd.-iň global teklipleri ýygnamak üçin jogapkärdigini size mälim edýäris.1000w LED yşyk çyralaryny özüne çekýäröndürijiler we dürli deňiz sebitlerinde balykçy gaýyklarynyň hakyky ulanylyşyna esaslanýan “LED senagat aýratynlyklary” kitabyny düzmek.Bu spesifikasiýa, LED balyk tutýan ýagtylyk senagatynyň sagdyn ösmegine we hiliniň we howpsuzlygynyň ýokarlanmagyna itergi bermek üçin global LED balyk tutýan ýagtylyk öndürijileri üçin standartlaşdyrylan tehniki görkezijileri üpjün eder.4000w LED suwasty balyk çyralary.LED balyk çyralarynyň üstünde gülläp ösýändigini gördük, ýöne köp we dürli öndürijiler sebäpli adaty salgylanma çäklendirmeleriniň ýoklugy, dürli hilli LED balyk çyralarynyň bazaryna sebäp boldy.Bu meseleler diňe bir kärhanalaryň abraýyna we bähbitlerine zyýan ýetirmän, eýsem tutuş pudaga ýaramaz täsir edýär.LED balyk çyrasy pudagynyň sagdyn ösmegine kömek etmek üçin balykçylaryň köpüsiniň bähbitleri kepillendirilýär.Şol sebäpden, sarp edijileriň bähbitlerini doly goramak we LED balykçy çyra pudagynyň uzak möhletleýin ösüşi üçin sagdyn we dowamly gurşaw üpjün etmek üçin LED balyk çyralarynyň tehniki talaplaryny kadalaşdyrmagyň zerurdygyna ynanýarys.“LED senagatynyň spesifikasiýa kitaby”, yşyk çeşmesi, yşyklandyryş, suw geçirmeýän we ş.m. LED balykçy çyralarynyň dürli aýratynlyklaryny öz içine alýar.Bu aýratynlyklar, ähli balykçy gämileriniň hakyky ulanylyşyna we pudakdaky dürli öndürijileriň we ylmy gözleg edaralarynyň tekliplerini we pikirlerini doly diňlemegiň esasynda esaslanýar.Global LED balykçy çyra öndürijilerini bize işjeň goşulmaga, LED balykçylyk yşyk senagatynyň standartlaşdyrylmagyny bilelikde ösdürmäge, pudagyň tehniki derejesini we önümiň hilini ýokarlandyrmaga we dünýä balykçylaryna has ygtybarly we ygtybarly LED balykçy ýeňil önümlerini getirmäge tüýs ýürekden çagyrýarys.Kärhanalaryň köpüsiniň işjeň gatnaşmagy we goldawy astynda standartlaşdyrylýar diýip hasaplanýarsuwasty LED balyk tutmak lisenagat hasam çuňlaşdyrylar, ülňüler yzygiderli kämilleşdiriler we pudagyň umumy derejesi hasam gowulaşar.LED balykçy çyralarynyň ösüşini öňe sürmek we dünýädäki balykçylara has gowy önümler we hyzmatlar bermek üçin bilelikde işleşeliň.
Şol bir wagtyň özünde, dünýäniň dürli künjeklerinden balykçylary hem bu çärä gatnaşmaga çagyrýarys, iň hakyky sesiňizi eşitmeli.Teklibiňiz iň amaly bolany üçin, bize aşakdaky maglumatlary berip bilersiňiz: Deňiz sebitini has gowy birleşdirmek üçin balyk çyralary üçin has amatly önüm spesifikasiýa talaplaryny edip bileris.

Mysal üçin:

Balykçylyk gämisiniň iş meýdany:

Deerli deňiz gurşawy:

Balykçy gaýyklarynyň iş wagty:

Balykçylyk gämisiniň iş tertibi:

Gämiler tarapyndan tutulan balyklar:

Ululygybalyk çyralaryulanýarsyňyz;

Balyk çyralary üçin teklipleriňiz (suwasty balyk çyralary):

 

Sag boluň!

Global submission contact: Ling whatsApp: 008613186851610 Email: lingzhi6699@163.com

 

 

Guangdong yşyklandyryjy jemgyýet

Fujian Jinhong Optoelectronic Technology Co. LTD

2000w balyk çyrasy ak çyra


Iş wagty: Maý-08-2023