3000w paluba gök balyk çyrasy / Greenaşyl çyra balykçy çyrasy

Gysga düşündiriş:

Täze ýaý turbasyny kabul ediň

Blueörite gök spektr

Ajaýyp çydamlylyk

Uzak wagtlap ýagty saklaň

Tozsyz häzirki zaman ussahanasy

Takyk maglumatlary gözegçilik merkezi

Önümiň ygtybarly hilini üpjün ediň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Önüm Numbe

Çyranyň eýesi

Çyranyň güýji [W]

Çyra naprýa .eniýesi [V]

Çyra akymy [A]

STEEL Başlangyç naprýa .eniýe :

TL-3KW / BT

E40

2700W ± 5%

230V ± 20

12.9 A.

[V] <500V

Lýumens [Lm]

Efficiencv [Lm / W]

Reňk Temp [K]

Başlangyç wagty

Wagtyň täzeden başlamagy

Ortaça durmuş

63000Lm ± 10%

13Lm / W.

Gök / adaty

5min

18 min

2000 sag

Agramy [g]

Gaplamak mukdary

Arassa agram

Jemi agram

Gaplamanyň ululygy

Kepillik

Takmynan 880 gr

6 sany

5.8 kg

10 kg

58 * 39 * 64 sm

12 aý

 

 

fngg

空中 光 捕鱼 图

Önümiň beýany

Balyk tutýan çyranyň reňki möhümmi?Bu çynlakaý mesele we balykçylar onuň syrlaryny uzak wagtlap öwrenýärler.Käbir balykçylar reňk saýlamagyň möhümdigine ynanýarlar, beýlekiler munuň möhüm däldigini aýdýarlar.Dogry reňk saýlamagyň daşky gurşaw şertleri amatly bolanda balygy özüne çekmek mümkinçiligini ýokarlandyryp biljekdigi barada ýeterlik subutnamalar bar, ýöne ylym beýleki ýagdaýlarda reňkiň bahasynyň çäklidigini we garaşylýandan has möhümdigini hem görkezip biler.Görüş we reňk üçin gaty kyn mesele.Lightagtylygyň köp aýratynlyklary suw akymy we çuňlugy bilen çalt üýtgeýär.Uzak wagtlap, ýagtylygyň gije balyk, gysga we mör-möjekleri özüne çekip biljekdigini bilýäris.Lightöne balygy özüne çekmek üçin ýagtylygyň iň gowy reňki haýsy?Görüş reseptorlarynyň biologiýasyna esaslanyp, ýagtylyk gök ýa-da ýaşyl bolmaly.Soňky ýyllarda balykçylaryň sany gök çyrany ulanýar.
Mawy açyk balyk çyrasy, suw astynda işläninde çalşyp bolmajak artykmaçlyklaryna eýedir
Deňiz suwlaryna aralaşmagy ýaşyl yşykdan üç esse, ak yşykdan dört esse köpdür
Şonuň üçin ummanyň üstündäki reňkiň gökdigini görýäris.
Şonuň üçin has köp myhman suwasty balyk çyralary üçin gök çyrany ulanmagy saýlaýar
Şeýle hem, balygy özüne çekmegiň täsirini ýokarlandyrmak üçin ak ýagtylykda birnäçe gök çyralar bilen howada ulanylar.
ABŞ-da, Günorta Koreýada, Taýwanda we Taýwanda müşderiler tarapyndan gaty meşhur bolan bu gök açyk balykçy çyrany öndürýäris.

Spektral suwasty geçirijilik diagrammasy:

Deňiz suwy / M.

önüm-beýany1

Lightagtylygyň reňki

Şahadatnama

şahadatnama1
şahadatnama2
Biz hakda
Skid balyk çyralaryny öndüriji
Skid balyk çyrasyny öndüriji
Biziň ussahanamyz
Hytaý balykçy çyrasy öndüriji
Ammarymyz
Hytaý balykçy çyrasy öndüriji
Müşderi ulanylyşy
Gämiler üçin 4000wid çyralar
Biziň hyzmatymyz
Skid balyk çyralaryny öndüriji

  • Öňki:
  • Indiki: