3000w gijeki balyk tutmak ýeňil balyk tutmak OEM çyrasy ummanyň balyk çyrasy

Gysga düşündiriş:

Balyk çyrasyny öndürijiniň hünär tehnologiýasy

Skid üçin iň oňat açyk reňk beriň

Beýleki zawod enjamlaryndan has ýokary

Hil durnuklylygy

Hytaýda öndürilen ygtybarly üpjün edýäris


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Önüm Numbe

Çyranyň eýesi

Çyranyň güýji [W]

Çyra naprýa .eniýesi [V]

Çyra akymy [A]

STEEL Başlangyç naprýa .eniýe :

TL-3KW / BT

E40

2700W ± 10%

230V ± 20

12.9 A.

[V] <500V

Lýumens [Lm]

Efficiencv [Lm / W]

Reňk Temp [K]

Başlangyç wagty

Wagtyň täzeden başlamagy

Ortaça durmuş

330000Lm ± 10%

123Lm / W.

3600K / 4000K / 4800K / omörite

5min

18 min

2000 sag

Agramy [g]

Gaplamak mukdary

Arassa agram

Jemi agram

Gaplamanyň ululygy

Kepillik

Takmynan 880 gr

6 sany

5.3kg

10 kg

58 × 39 × 64 sm

18 aý

 

Önümiň beýany

fng

船 灯 图

3000w skid balyk tutmak üçin lampalar

Bu lampalar ýokary ýylylyk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin has ýokary ýylylyga garşylygy we yzygiderli reňk we ýagtylygy saklamak üçin has dar reňk temperaturasyna eýe.Şeýle hem, çuň deňizde skid tutmak üçin UV bloklaýyş tehnologiýasyny ulanýarlar.Peruw balykçylygyna ýylda 20,000 töweregi eksport edýäris.

ABŞ tarapyndan öndürilen bu 3000w paluba balyk çyrasy, ultramelewşe şöhleleriniň 95% -ini süzüp bilýän ýokary ultramelewşe süzgüçli kwars materialyny kabul edýär (adaty kwars ultramelewşe süzgüç materialy diňe 80% süzüp biler), ultramelewşe şöhleleriniň işgärlere fiziki zeperini azaldýar. tagta.Özbaşdak işlenip düzülen ýagtylyk çeşmesi formulasy balyk tutmagyň gowy täsirine eýedir we ummanyň balyk gämileri üçin amatlydyr.Hytaýyň iň uly umman balykçylyk topary bolan Honglong ummany, hemişe iň wepaly müşderi hyzmatdaşymyzdy.

Ussahanamyzyň işgärleri 10 ýyldan gowrak iş tejribesi, ajaýyp tehniki başarnyklary we berk iş ukybyna eýe.Her önüm diňe dört synagdan soň gaplanyp we iberilip bilner.(içki işleýiş ulgamyny, daşky gaz çykaryş ulgamyny, lampoçkanyň garramagyny we daşky görnüşini kesgitlemek).

Tebigy suwlardaky balyklaryň we suw haýwanlarynyň köpüsinde çörek, bambuk balygy, sardina, sogan, sogan, skid, skid, karides we gyrgyç ýaly ýeňil toparlanmak endigi bar.Gaplamak üçin balyk ýygnaýan lampalaryň ulanylmagy balyk tutulýan enjamlaryň balyk tutmagyň netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biler.Balyk önümçiligini gowulandyrmak üçin balyk gorlary giň gerimde çekilýär we az mukdarda jemlenýär.

3000W balast we howa çyrasy bilen balykçy gaýyklarynyň ýangyç harçlanyşy has pes we balyk tutmagyň iň gowy täsirini gazanmak üçin balyk çyralarynyň hyzmat möhleti has uzyn.
Önümimizi ulanan bolsaňyz, gowy görersiňiz.

Ygtybarly gözlegler we ösüş arkaly metal halid balykçylyk ýeňil senagatyny tapawutlandyrylan tehnologiýa we ýokary hilli alyp barmak arkaly durnukly ösüşi we müşderileriň kanagatlanmagyny gazanmagy dowam etdirmäge borçlanýarys.Balykçy çyralarynyň hyzmat möhletini gowulaşdyrmak, maddy galyndylary azaltmak, zawodyň jemgyýetçilik jogapkärçiligi üçin deňiz gurşawyny goramak üçin yzygiderli yzarlaň.

Şahadatnama

şahadatnama1
şahadatnama2
Biz hakda
Skid balyk çyralaryny öndüriji
Skid balyk çyrasyny öndüriji
Biziň ussahanamyz
Hytaý balykçy çyrasy öndüriji
Ammarymyz
Hytaý balykçy çyrasy öndüriji
Müşderi ulanylyşy
Gämiler üçin 4000wid çyralar
Biziň hyzmatymyz
Skid balyk çyralaryny öndüriji

  • Öňki:
  • Indiki: